TCL CBTT VỀ VIỆC GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 VÀ CHỐT DS CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Cập nhật
27/03/2024

Công ty TCL công bố thông tin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024 và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết nội dung vui lòng xem tại đường link dưới đây:

Liên Kết Website