Công bố thông tin
07/06/2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn và việc ông Lê Văn Cường làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:
Báo cáo thường niên
Bản cáo bạch
10/12/2014

Liên Kết Website