Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Cập nhật
29/03/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2023 

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Báo cáo chính  giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 1 năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên BCTC kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2022

Giải trình BCTC riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Giải trình BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 1 năm 2022

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2021

Báo cáo tài chính riêng soát xét năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2021

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Qúy 2 năm 2021

Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 

Báo cáo Tài chính giữa niên độ Qúy 1 năm 2021


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020


Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty TCL năm 2020

Báo cáo tài chính kiểm toán công ty TCL năm 2020

Giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ quý 4 TCL năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 TCL năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 TCL năm 2020

Giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ quý 3 TCL năm 2020


Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T năm 2020 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính 6T năm 2020 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 1 năm 2020

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
 

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)
Giải trình LNST tăng 10% Q4 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2019


BÁO CÁO  TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4 Năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2018

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Báo cáo tài chính quý III/2016

Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6  tháng kiểm toán

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2015

Báo cáo tài chính quý II/2015

Báo cáo tài chính quý I/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 (Soát xét)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (Đã kiểm toán)


 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã kiểm toán)

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2019

 

BÁO CÁO  TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4 Năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Báo cáo tài chính quý III/2016

Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

 

 

 
 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6  tháng kiểm toán

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2015

Báo cáo tài chính quý II/2015

Báo cáo tài chính quý I/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 (Soát xét)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014
 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (Đã kiểm toán)

 

 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (Đã kiểm toán)


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (Đã kiểm toán)
 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã kiểm toán)

 

   
 
 

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2019

 

BÁO CÁO  TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4 Năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Báo cáo tài chính quý III/2016

Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

 

 

 
 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6  tháng kiểm toán

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2015

Báo cáo tài chính quý II/2015

Báo cáo tài chính quý I/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 (Soát xét)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014
 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (Đã kiểm toán)

 

 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (Đã kiểm toán)


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (Đã kiểm toán)
 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã kiểm toán)

 

   
 
 

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2019

 

BÁO CÁO  TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4 Năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Báo cáo tài chính quý III/2016

Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

 

 

 
 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6  tháng kiểm toán

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2015

Báo cáo tài chính quý II/2015

Báo cáo tài chính quý I/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 (Soát xét)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014
 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (Đã kiểm toán)

 

 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (Đã kiểm toán)


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (Đã kiểm toán)
 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã kiểm toán)

 

   
 
 

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý 1 năm 2019

 

BÁO CÁO  TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo Cáo Tài Chính Qúy 4 Năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Báo cáo tài chính quý III/2016

Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

 

 

 
 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý IV/2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính quý III/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6  tháng kiểm toán

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2015

Báo cáo tài chính quý II/2015

Báo cáo tài chính quý I/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 (Soát xét)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2014

Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3.2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6T/2014 (Soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014
 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (Đã kiểm toán)

 

 

 

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (Đã kiểm toán)


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (Đã kiểm toán)
 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (Đã kiểm toán)

 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã kiểm toán)

 

   
 
 

Liên Kết Website