CÔNG BỐ THÔNG TIN VV HĐQT BỔ NHIỆM LẠI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QTCT, THƯ KÝ CÔNG TY; THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT CÁC HĐ VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, VỚI CTY MÀ TV HĐQT , TV BKS, BGĐ ĐÃ VÀ ĐANG LÀ TV SÁNG LẬP, TV HĐQT, GĐ (TGĐ) ĐIỀU HÀNH TRONG VÒNG 03 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

Cập nhật
14/04/2022

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây.

Liên Kết Website